Adatvédelmi és kezelési szabályzat

  ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

  Komlói Kaptár Művelődési Központ

   7300 Komló, 48-as tér 1. B ép.

  2023.

  Tartalomjegyzék

  1. A Szabályzat hatálya………………………………………………………………………………………………… 2
  2. A Szabályzat célja……………………………………………………………………………………………………. 2
  3. Az adatkezelő…………………………………………………………………………………………………………. 3
  4. Az Intézménnyel munkaviszonyban, szerződéses jogviszonyban állók adatainak kezelése… 3
  5. Az Intézménnyel ügyfélkapcsolatban állók személyes adatainak kezelése………………………. 5
   1. Bérlet- és jegyvásárlás………………………………………………………………………………………… 5
   1. Hírlevél…………………………………………………………………………………………………………….. 6
   1. Statisztikai adatok…………………………………………………………………………………………….. 6
   1. Telefonbeszélgetések………………………………………………………………………………………….. 6
   1. Az Intézmény honlapja……………………………………………………………………………………….. 6

  A sütik és kezelésük……………………………………………………………………………………………. 7

  Az alkalmazott sütik……………………………………………………………………………………………. 8

  1.   A Szabályzat hatálya

  Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) hatálya kiterjed a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem (továbbiakban Intézmény) közművelődési tevékenysége során kezelt és továbbított, valamint a munkavállalói és munkáltató minőségben kezelt és továbbított személyes adatra, valamint a partneri szerződésekből fakadó adatokra.

  A szabályzat előírásait az Intézmény ezen területén megvalósuló minden személyes adatkezelési tevékenységre alkalmazni kell, annak megvalósulási helye szerinti szabályoknak megfelelően.

  A szabályzat a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény1 figyelembevételével készült. További irányadó jogszabályok és szabályzatok

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
  • Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Adatkezelési szabályzatai2.

  2.   A Szabályzat célja

  A szabályzat célja, a Komlói Kaptár Művelődési Központ adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által az Intézmény látogatása során, és a partner kapcsolatban lévők esetében, valamint a munkáltatói jogköréből fakadó tevékenységének gyakorlása során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő – különös tekintettel a személyes adatok védelméhez való – jogainak tiszteletben tartása.

  Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

  Komlói Kaptár Művelődési Központ adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a Kaptár – Komlói Kaptár (komloikaptar.hu) weblapon.

  Az Intézmény elkötelezett az érintett személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Intézmény a

  1. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3D2011.%2520%25C3%25A9vi%2520CXII%2520
  2. http://www.komlogesz.hu/adatkezeles
  •  

  személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A begyűjtött, elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Intézmény felhívja az érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

  A szolgáltatott Személyes adatokat az Intézmény az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra nem használja fel.

  Az adatkezelés jogalapja: személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

  3.   Az adatkezelő

  Komlói Kaptár Művelődési Központ

  Székhelye: 7300 Komló 48-as tér 1. B ép.

  E-mail címe: info@komloikaptar.hu

  Honlap címe: Kaptár – Komlói Kaptár (komloikaptar.hu)

  Központi telefonszám: 72/483-014 Adószáma: 16626782-2-02

  Irányító, felügyeleti szerve: Komló Város Önkormányzata

  Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló érintettekre vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében.”3

  Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

  4.   Az Intézménnyel munkaviszonyban, szerződéses jogviszonyban állók adatainak kezelése

  A foglalkoztatottaktól és szerződött partnerektől begyűjtött adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.

  Adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Államkincstár (MÁK – látja el az Intézmény társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatait4); valamint Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (amely a könyvelést és a pénzügyi feladatokat látja el).

  Tevékenység: munkaügyi és béradatok feldolgozása, számfejtési állományok elkészítése és továbbítása utalásra a fenntartó, Komló Város Önkormányzata felé, valamint foglalkoztatási lejelentések elkészítése NAV, OEP, KSH felé.

  • „Nem  vezet  adatvédelmi  nyilvántartást  a  Hatóság  arról  az  adatkezelésről,  amely

  a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével –ügyfél kapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.”

  • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján

  Az adatkezelő összegyűjti, részlegesen feldolgozza, és zárt szekrényben tárolja az adatkezelővel munkaviszonyban állók foglalkoztatáshoz szükséges adatait, elektronikus rendszerében rögzíti, és zárt hálózaton át és papír alapon továbbítja az adatfeldolgozó felé.

  A munkaviszony létesítéséhez szükséges személyes adatokat a munkavállaló következő okiratai tartalmazzák, amelyek elkérése és fénymásolásra kerülnek, a munkaviszony létesítést megelőzően:

  • adó-, taj-, lakcím kártya, személyes igazolvány,
   • lakossági folyószámlaszámot igazoló dokumentum,
   • TB kiskönyv,
   • előző jogviszonyokra vonatkozó iratok,
   • iskolai végzettséget, szakképesítést bizonyító iratok,
   • valamint eredeti erkölcsi bizonyítvány.

  Ezen iratok átadásával a munkavállaló hozzájárul az adatkezelő általi megismeréséhez, azok adatrögzítés utáni továbbításához az adatfeldolgozó felé, és annak további feldolgozásához. Munkaviszony létrehozásának elmaradása esetén a munkaviszony létrehozását kezdeményező iratokat, ezzel kapcsolatos döntést követően 8 napon belül vissza kell adni az érintettnek.

  A munkavállaló a munkaszerződés aláírásával együtt hozzájárul a munkaviszonyával összefüggő tevékenysége során róla készült kép és hangfelvétel promóciós felhasználásához.

  Az adatkezelés célja, a munkaviszony létesítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges adatok és információk összegyűjtése.

  A munkavállalóval történő kapcsolattartás módjai: elsősorban személyesen, felettese által, valamint az általa megadott telefonon, e-mailen, levelezési címen keresztül.

  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat a rendelkezésére bocsátott iratokból ellenőrzi. Az irattal nem bizonyítandó megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

  A megadott adatok kezelése a számviteli előírásoknak megfelelő ideig történik.

  A munkavállaló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Intézmény által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a meghatározott módon.

  A munkavállaló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  Komlói Kaptár Művelődési Központ

  7300 Komló 48-as tér 1. B ép.

  intézményvezető, mint munkáltató

  tel.: 72/483-014, email: info@komloikaptar.hu

  A munkavállaló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Intézmény vezetőjéhez fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

  A munkavállaló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni.

  5.   Az Intézménnyel ügyfélkapcsolatban állók személyes adatainak kezelése

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. az Intézményszolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. az Intézmény a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

  Az Ügyfélnek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes kapcsolatfelvétel során. A megadott adatokat az Intézmény mindaddig kezeli, amíg az érintettet Ügyfelei körébe tudja. A Ügyfél döntése alapján megadható adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, az Ügyfél által alkalmazott fizetési mód, az esetleges kedvezmény érvényesítésének alapja.

  Az Ügyfelek személyes adataikat a szervezőknél és a gazdasági ügyintézőnél személyesen, telefonon keresztül, elektronikusan vagy postai úton adhatják meg. Ezen adatok papír alapon és elektronikusan, zárt rendszerben kerülnek tárolásra. Az Ügyfelektől begyűjtött adatokat az adatkezelő és a szervező munkatársak jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.

  5.1   Bérlet- és jegyvásárlás

  Az adatkezelésre az Ügyfélnek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló ráutaló magatartása alapján kerül sor, bérlet- és jegyértékesítési szolgáltatás igénybe vételhez, valamint a további tájékoztatások eljuttatásához. A nyilatkozatot az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével adja meg. Az adatkezelés célja az bérlet- és jegyértékesítési szolgáltatás nyújtása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá az Ügyfél, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége. Az Ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, valamint abból a célból, hogy a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a látogatót bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve – a rendezvény elmaradása esetén – a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.

  A szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Intézmény az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek:

  InterTicket Kft.

  A jegyvásárlással kapcsolatos adatok kezelése a szolgáltató erre vonatkozó Adatkezelési szabályzata5 érvényes.

  A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek számára az Intézmény átadja azokat az adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel. Az adatok köre pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat az Intézmény nem ismeri meg.

  Amennyiben az Ügyfél valamely speciális kedvezményt biztosító eszközzel vásárol úgy az Adatkezelő a kedvezményt biztosító társaságnak továbbítja a társaság által megkívánt vásárlói adatokat. Az Adatkezelő az ilyen eszközök azonosítóit illetve egyéb adatait automatizáltan


  6     Adatkezelési tájékoztató Inter Ticket – Komlói Kaptár (komloikaptar.hu)

  csak annyiban kezeli, amennyiben a kedvezményt nyújtó ezt – a vásárlás lebonyolításához, illetve a kedvezmények biztosításához – igényli.

  Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

  A tranzakciós során keletkezett adatokat adatfeldolgozás céljából az Intézmény Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet részére továbbítja, amely a könyvelési és a pénzügyi feladatokat látja el. Adatkezelési szabályaikról saját szabályzatuk rendelkezik6.

  5.2   Hírlevél

  Az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal (de legfeljebb hetente egy alkalommal) e- mailt küldhet az ügyfélnek. Az Adatkezelő lehetőség szerint igyekszik a korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan rendezvényt ajánlani az e-mail olvasóinak. Az e-mail címe megadásával, szóbeli tájékoztatás mellett az Ügyfél hozzájárulását adja ehhez. Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, vagy amíg az Intézmény Ügyfelei között tudhatja.

  A Komlói Műsor (hírlevél) feliratkozóira a Mailchimp® (The Rocket Science Group) szolgáltató adatkezelési szabályzata7 érvényes.

  5.3.   Statisztikai adatok

  Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Ügyfél nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

  5.4   Telefonbeszélgetések

  Az Ügyféllel folytatott telefonbeszélgetések nem kerülnek rögzítésre, de az abban elhangzott tartalmak az adatkezelő által feljegyzésre kerülnek.

  Az adatkezelés célja: jegyvásárlás, műsor ajánlás, minőségjavítás, az Ügyfél igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre: az Ügyfél és az Intézmény kollégájának telefonbeszélgetése, a beszélgetés dátuma, az Ügyfél igénye és általa megadott elérhetőségi adatok.

  5.5   Az Intézmény honlapja

  A portál html kódja az Intézménytől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt Ügyféli adatokat képesek gyűjteni. Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését.

  Intézményünk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi utca 1., info@tfcenter.hu)

  A kezelt adatok köre

  Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaJogalapKezelt adatokIdőtartam
  Honlap látogatása Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas                   működésének biztosítása,Intézményünk jogos érdekeIP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai,12 hónap
  a      szolgáltatásaink      minőségének ellenőrzése és javítása, a      rosszindulatú,      weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa 
  a látogatottság mérésére,   
  statisztikai célok   

  A sütik és kezelésük

  A sütik (cookie-k) olyan kis méretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ügyfél számítógépére úgy, hogy azokat az ügyfél internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Ügyféltől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „Súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

  Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ügyfél előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ügyfél első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

  A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Intézményünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja az Ügyfelet és kérjük a hozzájárulását.

  Intézményünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ügyfél hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

  A sütik elfogadása nem kötelező, az Intézményünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

  Az alkalmazott sütik

  TípusHozzájárulásLeírásCélÉrvényesség
  rendszer sütiknem igényela webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely                               a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgálhonlap működésének biztosításaböngésző session vége
  nyomkövető süti (harmadik féltől származó)nem igényelúj session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics                 webes nyomkövető szolgáltatás ment lea        weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaih oz kapcsolódiksession végéig

  A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen a Google oldalán 8 az adatvédelemről pedig itt olvashat9.

  Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

  • Az Intézménnyel egyéb szerződésekkel kapcsolatban álló partnerek személyes adatainak kezelése

  Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető, a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig. A megadott adatok e körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Az Intézmény a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

  Az érintettnek minden egyes szerződéskötéskor meg kell adnia a személyes adatait. A megadott adatokat az Intézmény mindaddig kezeli, amíg az érintettet partnerei körébe tudja. A partner személyes adatainak köre, amelyet meg kell adnia szerződéskötéskor:

  • név/cégnév (képviselő),
  • adószám/adóazonosító jel,
  • bankszámla száma (átutalásos szerződés esetén),
  • telefonszám, e-mail cím,
  • lakcím/székhely.

  Ezen adatok a szerződésen rögzítésre kerülnek, a szerződés egy példánya a partnerhez kerül egy példánya az Intézmény zárt rendszerű iktatójába egy pedig a könyvelés mellékleteként a teljesítés igazolásának alapját képezi.

  A partnerekről begyűjtött adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé és harmadik személy számára nem adják ki. A partneri szerződés létrejöttével a partner hozzájárul ahhoz, hogy az Intézmény az adatokat

  továbbíthassa a könyvelési és a pénzügyi feladatok ellátása céljából az Adatfeldolgozónak, melynek megnevezése: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet.

  Az adatkezelés jogalapja: szerződéses jogviszony, természetes személytől történő beszerzés.

  Az adatkezelő összegyűjti a szükséges adatokat a partnertől, és ezeket az Intézmény könyvelése rögzíti és tartja nyilván. Ezen adatok átadásával a partner hozzájárul az adatkezelő általi megismeréséhez és azok adatrögzítés utáni tárolásához.

  Az adatkezelés célja: a szerződés megkötéséhez és azok rögzítéséhez szükséges adatok és információk összegyűjtése. Az adatok megismerőinek körét Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Adatkezelési Szabályzata részletezi.

  Az adatkezelő a megadott adatokat ezen céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha csak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a partner előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

  Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy hatóság jogerősen kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

  • Egyebek

  E szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Tájékoztatjuk látogatóinkat, partnereinket, foglalkoztatottainkat, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Intézményt. Komlói Kaptár Művelődési Központ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  • Adatbiztonsági intézkedések

  A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Komlói Kaptár Művelődési Központ a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Intézmény az észszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza. Intézményünk informatikai szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi utca 1., info@tfcenter.hu).

  Intézmény kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  Az interneten továbbított elektronikus adattovábbítások sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Intézmény

  megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Azonban az Internet köztudomásúlag – így az Ügyfelek számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló, kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért Komlói Kaptár Művelődési Központ felelősség nem terheli.

  • Az érintettek jogai és azok érvényesítése

  A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény e-mail címen, postai úton, személyesen vagy telefonon közölhető.

  Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a info@komloikaptar.hu címre kell eljuttatni. Az Intézmény köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

  A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

  Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Av.tv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.

  Felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

  A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes;
  • az érintett – az Av.tv-ben foglaltak szerint – kéri;
  • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki);
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Avtv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

  Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse a Komlói Kaptár Művelődési Központ munkatársát az  info@komloikaptar.hu e-mail címen.

  Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://naih.hu

  1. Záró rendelkezések

  Az Intézmény fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az érintettek helyben szokásos módon történő értesítése mellett, valamint a módosított szabályzat honlapon történő előzetes közzététele mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően, ha az érintettek nem élnek a kifogás lehetőségével, elfogadják a módosított Szabályzatban foglaltakat.

  Jelen szabályzat 2023. október 15. napján lép hatályba. A szabályzatban foglalt előírásoknak az érintett dolgozókkal való ismertetéséért, és annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal való igazolásért a hatálybalépéssel egyidejűleg az intézményvezető felelős.