Közérdekű Információk

  1. Hivatalos név (teljes név)Komlói Kaptár Művelődési Központ
  2. Székhely7300 Komló, 48-as tér 1. B. ép.
  3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)7300 Komló, 48-as tér 1. B. ép.
  4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)06-72-483-014
  5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)Kaptár – Komlói Kaptár (komloikaptar.hu)
  6. Központi elektronikus levélcíminfo@komloikaptar.hu
  7. A honlap URL-je
  8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)7300 Komló, 48-as tér 1. B. ép. 06-72-483-014
  9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveÜgyfélszolgálati és közönségkapcsolati vezetővel intézményünk nem rendelkezik.
  10. Az ügyfélfogadás rendjeHétfő-Csütörtök: 8.00-16.00 Péntek: 8.00-14.00

  II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

  1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

  III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

  1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Aranyos László intézményvezető e-mail: aranyos.laszlo@komloikaptar.hu Tel.: 06-72-483-014   Molnárné Kovács Edina intézményvezető-helyettes e-mail: kovacs.edina@komloikaptar.hu Tel.: 06-72-483-014
  2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)nem releváns

  1.2. A felügyelt költségvetési szervek

  I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

  1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)nem releváns
  2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jenem releváns
  3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjenem releváns

  1.3. Gazdálkodó szervezetek

  I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

  1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkeziknem releváns
  2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásanem releváns
  3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének nevenem releváns
  4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékenem releváns

  1.4. Közalapítványok

  I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

  1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljanem releváns
  2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyenem releváns
  3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásanem releváns

  1.5. Lapok

  I. Közzétételi egység: Lapok

  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok nevenem releváns
  2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)nem releváns
  3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a nevenem releváns

  1.6.  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

  I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

  1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeFenntartó: Komló Város Önkormányzat Cím: 7300 Komló, Városház tér 3.Telefon: 72/584-000E-mail: jegyzo@komlo.hu
  2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
  7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3.
  Postacím: 7301 KOMLÓ, Pf.: 87.
  Tel.: 72/584-000
  Fax: 72/584-008
  E-mail: polghiv@komlo.hu
  Web: http://www.komloonk.hu/ 

  Ügyfélfogadási rend: Hétfőn        8.00-17.30 óráig
  Szerdán     8.00-16.00 óráig
     

  1.7. Költségvetési szervek

  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyenem releváns
  2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségenem releváns

  2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

  I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeAlapító Okirat SZMSZ Adatkezelési Szabályzat Vonatkozó Jogszabályok
  2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvennem releváns
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásanem releváns

  II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

  1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezésenem releváns
  2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területenem releváns
  3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásanem releváns
  4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegenem releváns
  5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásnem releváns
  6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időnem releváns
  7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőnem releváns
  8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájanem releváns
  9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásnem releváns
  10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlnem releváns

  III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseA muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi közművelődési feladatok ellátása.
  2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásaA muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76.§ (3) bekezdés a)-g) pontjában megjelölt közművelődési alapszolgáltatások biztosítása: a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés
  3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásKaptár épület Házirend Közösségek Háza Házirend Komlói Színház Házirend
  4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeJegypénztár – Komlói Kaptár (komloikaptar.hu)

  IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

  1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeA Komlói Kaptár Művelődési Központ nem rendelkezik saját fenntartású adatbázissal
  2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiA Komlói Kaptár Művelődési Központ alaptevékenysége keretében a közművelődési feladatok ellátásáról szóló törvényben meghatározott adatokat kezel, valamint alkalmazottai, megbízottjai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek, mind vállalkozások tekintetében.
  3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjaKözérdekű bejelentések, panaszok
  4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeiKözérdekű bejelentések, panaszok

  V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeinem releváns
  2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásanem releváns
  3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjanem releváns
  4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényenem releváns

  VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

  1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjenem releváns
  2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)nem releváns
  3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályainem releváns
  4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)nem releváns
  5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóinem releváns
  6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságanem releváns
  7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjenem releváns
  8. A testületi szerv üléseinek napirendjenem releváns
  9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns

  VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns
  2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)nem releváns
  3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzanem releváns
  4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumoknem releváns
  5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotanem releváns
  6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem releváns
  7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólnem releváns

  VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuknincs kiírt pályázatunk

  IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

  1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekkomloikaptar.hu/rolunk/dokumentumok/

  X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeKözérdekű bejelentések, panaszok
  2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveKomlói Kaptár Művelődési Központ
  3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme); 7300 Komló, 48-as tér 1. B. ép. 06-72-483-014 info@komloikaptar.hu
  4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveAranyos László intézményvezető
  5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatainem releváns
  6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeknem releváns
  7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnem releváns

  XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  3. Gazdálkodási adatok

  3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

  I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

  1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaBelső ellenőrzési szabályzat – Belső ellenőrzési jegyzőkönyv

  II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

  1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai nem releváns

  III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

  1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításainem releváns

  IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásukOSAP statisztika szolgáltatás, KSH statisztika szolgáltatás

  V. Közzétételi egység: Működési statisztika

  1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk2022. évi OSAP Statisztika

  3.2. Költségvetések, beszámolók

  I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseinem releváns

  II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

  1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóinem releváns

  III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

  1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóinem releváns

  3.3. Költségvetések, beszámolók

  I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

  1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok17 fő
  2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege2 fő
  3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

  II. Közzétételi egység: Támogatások

  1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevenem releváns
  2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások céljanem releváns
  3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összegenem releváns
  4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyenem releváns

  III. Közzétételi egység: Szerződések

  1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
  Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
  nem releváns

  IV. Közzétételi egység: Koncessziók

  1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nem releváns

  V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeinem releváns

  VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződéseknem releváns

  VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

  1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlnem releváns